ระเบียบการ

การรับสมัคร

รับเด็ก ไป – กลับ ทั้งชายและหญิง
รับเด็กอายุตั้งแต่ 1 1/2 – 3 ปี (เปิดรับเด็กเล็กอายุ 6 เดือน เริ่ม มีนาคม พ.ศ.2555 นี้ค่ะ)
บิดา มารดา หรือผู้ปกครองนำเด็กมาสมัครด้วยตนเอง

หลักฐานที่ต้องนำมา

สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
รูปถ่ายหน้าตรงของเด็ก 2 รูป
รูปถ่ายบิดา มารดา ผู้ปกครอง และพี่เลี้ยง คนละ 1 รูป
(กรณีที่มอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับ – ส่งเด็ก)

เวลารับ – ส่ง และวันหยุด

รับ – ส่ง เด็กได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น. ถึง 17:00 น.
เวลาเรียน 8:30 น. ถึง 15:30 น.
หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ


อาหาร

อาหารเช้า
อาหารกลางวัน
ของว่างช่วงบ่ายและ นมหรือโอวัลติน

สิ่งที่ผู้ปกครองต้องจัดเตรียม

เสื้อผ้าสำรอง หนึ่งหรือสองชุด
ชุดนอน
แปรงสีฟัน
ผ้าอ้อม (ในกรณีที่เด็กยังใช้ผ้าอ้อม)

การรับเด็กกลับบ้าน

หากผู้ปกครองไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า