รัตนามาลี เนอสเซอรี่ 

 
เตรียมความพร้อมให้เด็กในวัยก่อนวัยเรียนโดย 

* ช่วยให้เด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมในสังคมกับผู้อื่น 
* พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
* เพิ่มพูนทักษะในการพูดและการฟัง 
* เสริมสร้างและพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก 


ที่นี่เราเน้นในเรื่อง 

* อาหารที่มีคุณค่าถูกต้องตามหลักโภชนาการ

* ความสะอาดและปลอดภัย

* กิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก

เช่น ด้านการฟัง การพูด และความคิดสร้างสรรค์

* การดูแลเอาใจใส่ที่ดี ให้ความรักและความอบอุ่นอันเป็นพื้นฐาน

สำคัญในการสร้างความมั่นคงในจิตใจให้กับเด็ก

  


 
Address: รัตนามาลีเนอสเซอรี่ 
583 , 587 ซ.สามเสน 13 ถนน สามเสน 
เขตดุสิต กทม.10300 
โทรศัพท์ : 02-243 - 6307, 02-243 - 6291, 02-243 - 2649 
e-mail to : Ratanamalee@gmail.com 
Last Updated....February,2013.


Ratanamalee Nursery

587 Samsen 13, Samsen Rd.,

Dusit, Bangkok 10300.

Tel: 02 243 6307, 02 243 2649.

Business hours: Mon - Fri 7.00 a.m.- 17.00 p.m.